जलवायुविकाससमसामयिक

ओखरलगायतका फलफूल खेती गर्न एशियाली विकास बैंकले नेपालमा ९ अर्ब लगानी गर्ने

0

sf7df8f}F, @! sflts M kq cfbfgk|bfg g]kfn / PlzofnL ljsf; a}+ªsaLr g]kfnsf] kxf8L If]qdf cf]v/ / kmnkm"n k|hflt v]tLsf nflu ljQLo nufgL ug{] ;DaGwdf ;f]daf/ cy{ dGqfnodf cfof]lht sfo{qmddf cy{ ;lrj s[i0fxl/ k':s/ / g]kfnsf nflu PlzofnL ljsf; a}+ªssf b]zLo lgb{]zs cgf}{8 sfpSjLOhaLr x:tfIf/kl5 kq cfbfgk|bfg ub}{ . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल प्रजातिको खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी गर्ने भएको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि एशियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अर्नौड काउक्विइसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

एशियाली विकास बैंकसँगको सम्झौताअनुसार बैंकले साधारण पूँजी संशोधनबाट करिब ७ अर्ब ७९ करोड सहुलियत ऋण र एशियाली कोषबाट करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । परियोजनाका लागि बैंकले विश्वव्यापी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमबाट १ अर्ब १७ करोड खर्च र नेपाल सरकारले करिब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको छ ।

ओखर र फलफूल खेती सुधार परियोजनाबाट प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब ३० हजार घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् ।

ओखर र फलफूल प्रजातिका बोटबिरुवा नेपालको पहाडी क्षेत्रको १० हजार हेक्टरमा लगाइने सहमति भएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव पुस्करले एशियाली विकास बैंकले विगतदेखि निरन्तर रुपमा सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै अझै सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए ।

ट्विटर सर्वेक्षणः नयाँ प्रधानमन्त्रीकारूपमा केपि ओलीभन्दा गगन थापा भएकाे हेर्न चाहने धेरै

Previous article

काठमाडाैँमा ४ आनाभन्दा कम कित्ताकाट नहुने भएपछि घरजग्गाकाे काराेबार घट्याे

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *